Franki luksemburskie LUF

Skupujemy stare banknoty franka luksemburskiego